Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (2023)

Kiedy aplikować?

Zezwolenia na pobyt stały UE udziela się cudzoziemcowi na wniosek na czas nieoznaczony, jeżeli przed złożeniem wniosku legalnie i nieprzerwanie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat.

Wniosek małoletniego cudzoziemca składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni. W chwili składania wniosku musi być obecna osoba małoletnia, która ukończyła 6 lat.

gdzie się zgłosić

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE można złożyć osobiście w Kancelarii Generalnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub pocztą nie później niż ostatniego legalnego dnia pobytu.

Pamiętaj, liczy się data wysłania zamówienia do listonosza lub data wpływu na pocztę, jeśli wysyłasz zamówienie osobiście.

(Video) Jak przyspieszyć wydanie karty pobytu

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie masz braków w wychowaniu lub uzupełnisz braki w wykształceniu w wyznaczonym przez nas terminie, Twój pobyt jest legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Pamiętaj, aby powiadomić nas o zmianie adresu w trakcie procesu.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o zezwolenie na pobyt. Pamiętaj o uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól (pobierz formularz poniżej).
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • W przypadku osób niepełnoletnich kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • 4 zdjęcia biometryczne (podpisane) jak w polskim paszporcie i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec, który nosi nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może przesłać fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, pod warunkiem, że zdjęcie twarzy jest w pełni widoczne. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej cudzoziemca (pismo poniżej).
 • Potwierdzenie (oryginał) wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 640,00 zł na konto Gminy Gorzów Wlkp. 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, aby w tytule przelewu umieścić imię i nazwisko osoby wnioskującej o autoryzację!
 • Oświadczenia IRS o wysokości dochodów cudzoziemca w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na pobyt w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - w ciągu ostatnich 2 lat).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie regularnych i stabilnych dochodów na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny.
  Cudzoziemcy, którzy ubiegają się o pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności zarobkowej, muszą posiadać środki wystarczające na utrzymanie swoje oraz osób pozostających na ich utrzymaniu, jeśli takie istnieją. Obecnie minimalny dochód na osobę prowadzącą gospodarstwo domowe wynosi ponad 776 zł netto, a na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ponad 600 zł netto na każdego członka rodziny.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnegow rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie przejęcia przez ubezpieczyciela kosztów za koszty leczenia na terytorium RP, np. koszty.
 • Dokument potwierdzający posiadanie bezpiecznego miejsca zamieszkaniaNp.: dowód rejestracyjny (ważny na dzień zgłoszenia), akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B1 (nie dotyczy osób niepełnoletnich, które w chwili składania wniosku nie ukończyły 16 roku życia).
 • Aktualna umowa o pracę/kontrakt.
 • Jeśli prowadzisz działalność handlową lub biznesową: dokumenty potwierdzające aktualne zarobki z Twojej działalności handlowej/biznesowej.
 • Wszelkie umowy, na podstawie których pracowałeś, wraz ze świadectwami pracy.
 • Kopie wszystkich wydanych decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt na terytorium RP.
 • Można również dołączyć oświadczenie o adresie na karcie pobytu (formularz do pobrania poniżej) oraz potwierdzenie (oryginał) wpłaty karty pobytu w kwocie 100,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na żądanie: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj o podaniu w tytule przekazu imienia i nazwiska osoby ubiegającej się o kartę pobytu.

Zwolnienie z opłaty za wydanie zielonej karty można uzyskać dla studentów, dzieci poniżej 16 roku życia oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Co chcesz wiedzieć!

Twój 5-letni pobyt w Polsce nie obejmuje następujących okresów:

 • jeżeli zostałeś oddelegowany przez usługodawcę do świadczenia usług transgranicznych lub gdy byłeś usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne,
 • jeżeli przebywałeś w Polsce na podstawie wizy Schengen uprawniającej jedynie do wjazdu i pobytu w Polsce, wydanej ze względów humanitarnych, w interesie państwa lub ze względu na zobowiązania międzynarodowe,
 • nauka W Polsce,
 • jeżeli był zobowiązany do powrotu, a termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie jeszcze nie upłynął, choćby uległ przedłużeniu,
 • jeżeli zostałeś zmuszony do opuszczenia Polski w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji o odmowie przedłużenia Twojej wizy Schengen lub wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo odmowy nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, albo decyzji o odstąpieniu od postępowania o nadanie statusu uchodźcy, statusu uchodźcy lub decyzji o cofnięciu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej , lub zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych – staje się ostateczna, a w przypadku rozstrzygnięcia organu wyższego stopnia z dniem doręczenia ostatecznego rozstrzygnięcia,
 • jeżeli byłeś członkiem misji dyplomatycznej lub konsularnej obcego państwa lub inną osobą równoważną Tobie na mocy powszechnie uznanego prawa międzynarodowego, umów międzynarodowych lub zwyczaju,
 • jeżeli przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
 • w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, jeżeli postępowanie zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • jeżeli przebywałeś w Polsce na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt w celu przyjęcia lub kontynuacji studiów.

Przy obliczaniu 5-letniego pobytu bierzemy pod uwagę tylko połowę okresu Twojego pobytu w Polsce na podstawie:

(Video) Przyjmowanie zagranicznych naukowców – wizy i legalizacja pobytu - webinaium.

 • wiza wydana w celu odbywania studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w Polsce lub odbywania praktyki w szkole doktorskiej,
 • Wiza wydana na szkolenie zawodowe w Polsce.

Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały UE możesz pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Począwszy od stycznia 2022 r. pracownicy agencji będą ustalać terminy osobistej obecności w agencji. Nie musisz rejestrować wizyty, zrobimy to za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Wydziale Imigracyjnym. Wezwanie zawiera datę, godzinę oraz wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia i pomyślnego zakończenia procesu. Jeśli udasz się na wizytę bez dokumentacji określonej we wniosku, a brak dokumentacji spowoduje zwrot wniosku lub brak rozpatrzenia, nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie otrzymasz stempla w paszporcie. Podczas wizyty otrzymasz powiadomienie, że zamówienie zostało zwrócone lub że zamówienie nie zostało zrealizowane.

podstawa prawna

 • Ustawa imigracyjna z dnia 12 grudnia 2013 r.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o udokumentowanych aktach prawnych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom oraz trybu ich uiszczania.
Kategoria: powiązane pliki[3]
Format Data wydania nazwy plików(Kliknij tutaj, aby pobrać) usuń Szukać
Kategoria: cudzoziemcy
pdf 08.02.2022 wniosek o zamieszkanie.pdf

Wersja:dziennik zmian plików, liczba pobrań:1717

Wniosek o pobyt.pdf 605.42KB Szukać
pdf 08.02.2022 Deklaracja przynależności religijnej - zdjęcia na headgear.pdf

Wersja:dziennik zmian plików, liczba pobrań:299

Deklaracja przynależności wyznaniowej - fotografie w nakryciach głowy.pdf 50.18KB Szukać
pdf 08.02.2022 Deklaracja adresu dla karty pobytu.pdf

Wersja:dziennik zmian plików, liczba pobrań:1036

Oświadczenie adresowe dla karty pobytu.pdf 99.37KB Szukać

obróbka dna

Podmiot dostarczający informacje.
Woiwodschaftsamt Lubuskie
pierwszy post
Magdalena Walentynowicz01.10.2012 12:57
aktualizacja postu
Jaskowska Lidia31-03-2023 12:50
produkcja publikacji
Jaskowska Lidia31-03-2023 12:50
zezwolić
Pablo Klimczak31-03-2023 12:50

Lista zmian podstrony

Naciskać

Liczba odwiedzin
Zaproszenie
(Video) Netherlands #9 - Permanent residence

Bandery

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (1)

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (3)

(Video) Jak uzyskać obywatelstwo polskie? Ile czasu może trwać cała procedura? Komentarz prawnika

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (4)

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (5)

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (6)

Zezwolenie na pobyt stały – UE | karta informacji publicznej (7)

(Video) Cudzoziemiec w firmie

Videos

1. Zmiana celu pobytu we wniosku
(Fundacja Ukraina)
2. 45 Sesja Rady Gminy Jakubów w dniu 23 czerwca 2022 r
(Urząd Gminy Jakubów)
3. 2020.09.30 - XX sesja
(Rada Miasta Ostrów Mazowiecka)
4. Sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja na żywo - 2022-03-21
(borzecin)
5. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
(Urząd Miasta Sokołów Podlaski)
6. Obywatele Ukrainy w Polsce: uchodźcy, procedury, obowiązki władz polskich -Sośniak, Skonecka, Bodnar
(Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 07/11/2023

Views: 6495

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.