Zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemców - PARP (2023)

Przy powoływaniu obywatela państwa trzeciego do pracy na terytorium RP, zarówno w ramach umowy o pracę, jak i np. w ramach tzw. umów cywilnoprawnych, zarówno pobyt, jak i zatrudnienie z zagranicy muszą być legalne . Nielegalne powierzenie cudzoziemcowi pracy lub nielegalny pobyt cudzoziemca w Polsce to przestępstwa karne. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców są niekiedy bardzo dotkliwe.

Podstawowymi dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemca na terytorium RP są:

 • wiza krajowa lub wiza Schengen,
 • paszport biometryczny dający obywatelom niektórych państw możliwość przebywania na terytorium RP bez wizy przez określony czas,
 • zezwolenie na pobyt czasowy.

Podstawowymi dokumentami legalizującymi pracę cudzoziemca w RP są:

 • Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E, S,
 • Deklaracja nakazu pracy (dokument o legalizacji pracy, wydawany tylko obywatelom 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy),
 • Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Pobyt odbywa się na podstawie określonych rodzajów wiz (nie wszystkie wizy uprawniają cudzoziemca do uzyskania dokumentu legalizującego pracę i wykonywanie pracy) oraz ruchu bezwizowego dla obywateli niektórych krajów (w każdym przypadku należy sprawdzić, czy reżimu udzielonego cudzoziemcowi na pobyt ze względu na pracę) umożliwia podmiotowi zwrócenie się z wnioskiem o powierzenie wykonywania pracy w celu uzyskania dokumentów legalizujących pracę. W takich przypadkach, aby cudzoziemiec mógł wykonywać regularną pracę, wymagane są zazwyczaj dwa dokumenty: legalizacja pobytu i legalizacja pracy. Choć zdarzają się sytuacje, w których cudzoziemiec jest zwolniony z przedstawienia dokumentu legalizującego pracę, są to sytuacje wyjątkowe i dotyczą wąskiej grupy osób.

Legalizacja pobytu i pracy w jednej procedurze

Jedynym dokumentem legalizującym zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca na terytorium RP jest decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wcześniej, ze względu na swój charakter, nazywano ją decyzją jednolitą: legalność pobytu i pracy wynika z jednego dokumentu. W niniejszym artykule pojęcia uchwała o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, uchwała o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz uchwała jednolita są używane zamiennie, ponieważ odnoszą się do tego samego dokumentu.

W polskim systemie prawnym kwestie związane z wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. (tj. 22 listopada 2019 r.).Artykuł Dz.U. z 2020 r. 35)o imigracji (dalej: Prawo imigracyjne).

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest instytucją, której wdrożenie wynikało głównie z konieczności wdrożenia dyrektywy 2011/98/UE. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia jednej i wspólnej procedury administracyjnej, ale to ustawodawca krajowy określa warunki prawa materialnego.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest uchwałą, która wydawana jest:

 • przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca,
 • w postępowaniu administracyjnym, w którym jest uczestnikiem zagranicznym,
 • w procesach, w których pracodawca, choć formalnie nie uczestniczy w procesie, odgrywa pewną rolę w procesie, co jest zrozumiałe, zwłaszcza że elementem decyzji jest zezwolenie na pracę u konkretnego pracodawcy.

Uchwała w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę określa:

 • Okres ważnościtej licencji – decyzja wydawana jest maksymalnie na 3 lata,
 • organ zlecający wykonanie dzieła– konkretnego pracodawcy/zleceniodawcy, a jeżeli cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym – także pracodawcy użytkownika;
 • Pozycjagdzie cudzoziemiec będzie wykonywał pracę;
 • najniższa pensjajakie cudzoziemiec może otrzymać na określonym stanowisku; jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt i pracę dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilnoprawnej, najniższe proporcjonalne wynagrodzenie określone w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę lub przewidywany wymiar czasu pracy za wypełnienie zobowiązań umownych,
 • Dzień roboczy; jednakże w przypadku umowy o pracę wymiar czasu pracy oraz w przypadku umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa o pracę) określona jest określona liczba godzin w określonej jednostce czasu (np. , 150 godzin miesięcznie),
 • typ kontraktuna podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę (umowa o pracę lub tzw. umowa cywilnoprawna: np. umowa zlecenia, umowa o dzieło); Czasami rodzaj umowy o pracę jest określony w umowie o pracę, np. umowa o pracę. B. na okres próbny, na czas oznaczony, na czas nieokreślony. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to element obligatoryjny decyzji i wojewodowie odchodzą od praktyki umieszczania tego elementu w treści decyzji.

Jeżeli w jednej uchwale wskazano kilka organów, którym zostanie powierzone wykonanie prac, warunki wykonania ww. robót zostaną określone odrębnie dla każdego z tych organów.

Zgodnie z art. 114 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydaje się, jeżeli celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy zarobkowej (szerzej rozumianej, w tym świadczenie usług) oraz łącznie spełnione są następujące warunki:

(Video) Prawo pracy - zatrudnianie cudzoziemców

1. cudzoziemiec posiada:

A) ubezpieczenie medyczne lub potwierdzenie pokrycia kosztów leczenia przez ubezpieczyciela na terytorium RP– Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku może być comiesięczny dowód opłacania składki ZUS przez pracodawcę (pamiętajmy, że w wielu przypadkach w trakcie procesu wydawania ujednoliconej uchwały są już cudzoziemcami w służbie prawnej osoby określonej w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w charakterze przedsiębiorcy) lub polisy ubezpieczeniowej wykupionej przez cudzoziemca od osoby fizycznej,

B)stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania Ciebie i członków Twojej rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu– Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tego warunku mogą być: umowa o pracę, świadectwo pracy pracodawcy itp. o potwierdzenie rachunku bankowego o rozsądnej kwocie zgromadzonych na nim środków pieniężnych/oszczędności;

2.cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– Dokumentami potwierdzającymi spełnienie tego warunku może być umowa najmu mieszkania, oświadczenie osoby będącej prawnym właścicielem lokalu o możliwości przebywania w lokalu przez określony czas (pamiętaj o praktycznych wymogach większości urzędów, że umowa najmu lub inny dokument uprawniający do zamieszkiwania w danej nieruchomości miał określony okres ważności od momentu jej przedstawienia organowi w ramach postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) lub jedno z zaświadczeń o wpisie do urzędu wydane przez odpowiedzialne miasto/gminę;

3.podmiot powierzający wykonanie pracy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kadrowych lokalnego rynku pracy- Mówimy o tzw. informacji starosty (potwierdzeniu z właściwego powiatowego urzędu pracy, że pracy nie może wykonywać bezrobotny, który jest zarejestrowany w tym samym urzędzie pracy). Należy pamiętać, że poświadczenie tej okoliczności (bez konieczności przedstawiania tzw. informacji starosty) nie dotyczy niektórych szczególnych przypadków uregulowanych przepisami;

4.wynagrodzenie określone przez zamawiającego jest nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę o porównywalnym charakterze lub na porównywalnym stanowisku w tych samych godzinach pracy;

5.wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za czynność.

Cudzoziemiec osobiście składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP. W postępowaniu toczącym się przed właściwym wojewodą w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec może być reprezentowany przez pełnomocnika. Niektóre dokumenty (np. wniosek) muszą być podpisane własnoręcznie przez cudzoziemca, nawet jeśli jest on reprezentowany w postępowaniu przez adwokata.

Jeżeli upłynął termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie, a wniosek nie zawiera braków w wykształceniu lub braki w wykształceniu zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza cudzoziemca w dokumencie podróżyPieczęćpotwierdzić złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • uwzględnia się pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejprawnyod dnia złożenia wniosku do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia.

Ważną rolę w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce odgrywa instytucja tzw. stempla. Umieszczenie stempla w paszporcie oznacza, że ​​pobyt cudzoziemca na terytorium RP jest legalny, pomimo upływu terminu ważności dokumentów pobytowych (wiza, ruch bezwizowy, wcześniej wydana decyzja zezwalająca na pobyt czasowy). Mówimy tutaj tylko o prawomocności trwałości. Dla legalności pracy w okresie oczekiwania do wydania postanowienia jednolitego wymagane jest zwykle przedstawienie dokumentu legalizującego pracę cudzoziemca. Istnieją wyjątki od poprzedniej zasady, które pozwalają cudzoziemcowi kontynuować pracę w oczekiwaniu na jednolitą decyzję, pomimo upływu terminu ważności jednego z dokumentów legalizujących pracę (oświadczenie o wykonaniu pracy).

Np. zgodnie z Art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (tj. z dnia 18 maja 2021 r.).(Dz.U. 2021 poz. 1100)(dalej: ustawa o promocji zatrudnienia), jeżeli organ, który powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał go przez okres co najmniej 3 miesięcy, jest wpisany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w ewidencji ludności, złożenie wniosku przed zakończeniem wykonywania działalności określonej w oświadczeniu o zezwoleniu na pracę tego cudzoziemca na tym samym stanowisku w ramach umowy o pracę i wniosek nie zawiera braków w szkoleniu lub braki w szkoleniu są uzupełnione terminowo, cudzoziemiec wykonuje pracę na warunkach nie gorszych niż te w oświadczeniu, które są zawarte w oświadczeniu rejestracyjnym, uważa się za legalne od dnia wygaśnięcia tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub zawiadomienia o odrzuceniu w tym przypadku. Tak jest w przypadku, gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt w celu utrzymania stosunku pracy u określonego pracodawcy.

PRZYKŁAD:

(Video) Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Firma ABC zatrudniła na to stanowisko Pana Igora, obywatela Rosji. Firma ABC przed powierzeniem cudzoziemcowi umowy o pracę zażądała od powiatowego urzędu pracy zaświadczenia o wykonywaniu pracy jako sprzedawca za 3000 zł brutto miesięcznie. Pan. Igor otrzymał wizę w swoim kraju. Wiza jest ważna do 30 czerwca 2021. Pan Igor przyjechał do Polski i rozpoczął pracę 1 lutego 2021: dokumentem legalizującym jego pobyt była wiza i legalizująca pracę, oświadczenie o zaufaniu do pracy. Po trzech pełnych miesiącach płatnej pracy bez korzystania z bezpłatnych urlopów i innych bezpłatnych przerw w zatrudnieniu, w dniu 06.01.2021 w okresie obowiązywania wizy Pan Igor złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku, tylko z tą pensją. W dniu złożenia wniosku otrzymał pieczątkę w paszporcie. Do czasu podjęcia jednolitej decyzji Pan Igor może legalnie pracować dla ABC na warunkach określonych w oświadczeniu, jego pobyt w Polsce jest legalny. Pan Igor nie może jednak swobodnie podróżować w ruchu międzynarodowym w oczekiwaniu na jednolitą decyzję, gdyż stempel w paszporcie uprawnia go jedynie do legalnego pobytu na terytorium RP.

Na podstawie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydawana jest karta pobytu, która w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium RP i wraz z dokumentem podróży uprawnia do kilkukrotne przekroczenie granicy bez konieczności uzyskania wizy. Ponadto karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej uprawnia jej posiadacza do podróżowania na terytorium innych państw członkowskich strefy Schengen przez określony czas i pod pewnymi warunkami.

Błędne jest jednak założenie, że karta pobytu jest dokumentem legalizującym pobyt i pracę cudzoziemca; dokument ten jest decyzją administracyjną w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wydawaną przez właściwego wojewodę.

Karta pobytu wydawana na podstawie postanowienia o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę musi zawierać adnotację „Dostęp do rynku pracy”. Czasami adnotacja ta jest interpretowana przez jej posiadaczy lub osoby trzecie jako nieograniczony dostęp do rynku pracy dla posiadaczy tego dokumentu. Jest to błędna interpretacja. To zawiadomienie oznacza jedynie, że cudzoziemiec ma możliwość zatrudnienia (wydanie karty na podstawie zawiadomienia o pobycie i pracy), ale tylko na i na stanowisko wskazane w indywidualnym ogłoszeniu. Dlatego tak ważne jest, aby przed zatrudnieniem sprawdzić dokument legalizujący pobyt, czyli uchwałę, a nie samą kartę pobytu.

Zmiana organu powierzającego wykonywanie pracy po wydaniu postanowienia o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

W przypadku zmiany organu odpowiedzialnego za świadczenie pracy po wydaniu przez poprzedniego pracodawcę jednolitego zezwolenia na pracę, cudzoziemiec jest co do zasady zobowiązany do złożenia nowego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nie ma możliwości zmiany decyzji o zezwoleniu na pobyt i pracę w przypadku zmiany pracodawcy. Choć ustawa przewiduje procedurę zmiany indywidualnej decyzji, odnosi się ona do zdarzeń innych niż zmiana pracodawcy.

Cudzoziemiec musi przede wszystkim pamiętać o obowiązku poinformowania właściwego wojewody o rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą, który jest wskazany w decyzji jednolitej jako organ, dla którego i dla którego cudzoziemiec pracuje. Obowiązek ten należy wypełnić w ciągu 15 dni roboczych od dnia ustania stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy. Zgodnie z Art. § 121 Prawa o cudzoziemcach:Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pracę jest obowiązany w terminie 15 dni roboczych zawiadomić pisemnie wojewodę, który wydał to zezwolenie, o utracie zatrudnienia na jednym z powierzonych mu stanowisk . Licencjonowana lista prac.

Aby zachować legalność pobytu i nie musieć opuszczać terytorium RP, cudzoziemiec musi złożyć u poprzedniego pracodawcy w ciągu 30 (trzydziestu) dni (kalendarzowych) od dnia zakończenia działalności nowy wniosek o wydanie pracy związane z zezwoleniem na pobyt czasowy dla nowego pracodawcy. Nie ma znaczenia, że ​​to zawiadomienie i wydana na jego podstawie karta pobytu mają jeszcze termin ważności. Zgodnie z Art. 101 ust.1 AuslG zezwolenie na pobyt cudzoziemca zostaje cofnięte, jeżeli cel pobytu, na który zezwolenie zostało udzielone, przestał być realizowany. Ponieważ celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy na rzecz i na rzecz określonego organu wymienionego w postanowieniu o zezwoleniu na pobyt i pracę, ustanie stosunku pracy z tym pracodawcą (bez względu na przyczynę) oznacza ustanie tego celu. Ponieważ jednak cudzoziemiec chce pracować u innego pracodawcy iw związku z tym nadal będzie miał ogólny cel pobytu związany z pracą, cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium RP pod pewnymi warunkami. Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach przepisów o cofnięciu zezwoleń pobytowych i zezwoleń na pracę nie stosuje się w terminie 30 (trzydziestu) dni od momentu zwolnienia z pracy do organu odpowiedzialnego za świadczenie pracy dla innych. zatwierdzenie, ale z zastrzeżeniem pewnych szczegółowych warunków:

1) jeżeli cudzoziemiec udowodni, że wykonał obowiązekpisemne powiadomienie wojewodyktóry udzielił koncesji w terminie15 dni roboczych,w przypadku utraty zatrudnienia z wymienioną w zezwoleniu organizacją powierzającą wykonywanie pracy lub

2) jeżeli takie powiadomienieNie został on przekazany wojewodzie z przyczyn niezależnych od cudzoziemca.

Wspomniane regulacje obejmują zatem czasową ochronę cudzoziemców przed cofnięciem zezwolenia na pobyt i pracę po utracie pracy na rzecz pracodawcy, który figuruje w jednolitym zawiadomieniu. Treścią tej ochrony jest zakaz stosowania przepisów o cofnięciu zezwolenia, co oznacza nie tylko podjęcie uchwały o cofnięciu zezwolenia, ale także wszczęcie postępowania w tym zakresie.

Należy zaznaczyć, że termin 30-dniowy liczy się od dnia utraty pracy, przez co należy rozumieć dzień ustania stosunku pracy.

(Video) Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla pracowników spoza UE? 8 ważnych pytań! [Biznes to my]

PRZYKŁAD:

Kobiety. Olena, obywatelka Ukrainy, w dniu 11 maja 2021 r. otrzymała decyzję Województwa Małopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 3 maja 2024 r. do pracy i pracodawcy -ABC. W dniu 14.06.2021 Pani Olena znalazła wolne miejsce w firmie XYZ i po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji zaproponowano jej pracę w firmie XYZ w dniu 21.06.2021. Kobieta. Olena z ABC miała miesięczny okres wypowiedzenia, aby rzucić pracę. W tym czasie XYZ zażądał oświadczenia o zobowiązaniu, zgodnie z którym Pani Olena mogłaby u niego pracować od 1 sierpnia 2021 r. Olena dołączyła do XYZ 1 sierpnia 2021 r. Mimo wcześniejszego postanowienia zezwolenie na pobyt i pracę oraz kartę pobytu wydaną na podstawie na nim są ważne do dnia 3 maja 2024 r. dr Olena musi złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy na rzecz i na rzecz XYZ w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku pracy u Pracodawcy ABC. Kobiety. Olena musi również zgłosić ten fakt w ciągu 15 dni roboczych od dnia ustania stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy.

Reasumując: po zmianie pracodawcy cudzoziemiec, który posiada jednolitą decyzję o pracy z poprzednim pracodawcą, jest zobowiązany do wypełnienia następujących obowiązków: zawiadomienia właściwego wojewody w ciągu 15 dni roboczych po ustaniu pracy, w ciągu 30 kalendarzowych dni po zakończeniu pracy złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zmiana organu powierzającego świadczenie pracy w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę

Często zdarza się, że cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy oraz zezwolenie na pracę w związku z pracą w instytucji, w oczekiwaniu na wydanie jednolitej decyzji decyduje się na zmianę instytucji, która powierzyła mu wykonywanie pracy. W takiej sytuacji nie byłoby zasadne, aby organ wymieniony w załączniku nr 1 wydawał postanowienie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wprawdzie rozporządzenie nie przewiduje wprost trybu zmiany wniosku lub przekwalifikowania, jednak jak pokazuje praktyka postępowań administracyjnych w tym zakresie, województwo dopuszcza możliwość wysłania pisma informującego o zmianie stanu faktycznego do postępowania już wszczęte w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenia na pracę, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i zezwolenie na pracę został właśnie zakończony dla i dla nowej instytucji (nieobjętej wnioskiem), której powierzono wykonywanie pracy z załącznika 1. Takie rozwiązanie jest prawnie uzasadnione w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), a mianowicie w zasadzie prawdy obiektywnej oraz w rozstrzygnięciu sprawy z uwzględnieniem interesu publicznego i uzasadnionego interesu stron postępowania. Ponadto zgodnie z Art. 10 KPAOrgany administracji publicznej są obowiązane zapewnić aktywny udział stron na wszystkich etapach postępowania oraz dać im możliwość wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz postawionych zarzutów przed wydaniem decyzji.Ponieważ cudzoziemiec, jako strona interweniująca w sprawie wydania postanowienia jednolitego, może czynnie uczestniczyć we wszystkich etapach postępowania oraz zgłaszać uwagi do złożonych wniosków, przedstawienie nowych okoliczności i przedstawienie nowych dokumentów (załącznik nr 1) musi być wziętym pod uwagę. konto. Niewątpliwie takie rozwiązanie jest racjonalne i pozwala szybciej załatwić sprawę i podjąć decyzję zgodnie z ostatecznym wnioskiem cudzoziemca.

Ze względu na brak jednoznacznej regulacji w tym zakresie, sytuacja ta musi być każdorazowo konsultowana z właściwym wojewódzkim (urzędem wojewódzkim) w celu potwierdzenia poprawności przyjętego rozwiązania.

Kiedy złożyć nowy wniosek

Istnieje wiele sytuacji, w których konieczne jest złożenie nowego wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Należą do nich między innymi:

 • Wygaśnięcie ważności wizy: cudzoziemiec posiadający wizę i dokument legalizujący pracę (zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu pracy), który chce przedłużyć legalność pobytu w Polsce, może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i wizę.praca najpóźniej do ostatniego dzień legalnego pobytu na podstawie wizy. Pieczęć w paszporcie wraz z ważnym dokumentem tożsamości z pracą umożliwia cudzoziemcowi nieprzerwane wykonywanie pracy (na warunkach określonych w tym dokumencie) oraz pobyt na terytorium RP. Oczywiście cudzoziemiec może w takiej sytuacji zalegalizować swój pobyt również poprzez uzyskanie kolejnej wizy. Wystąpienie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę to jeden ze sposobów na zalegalizowanie pobytu w takiej sytuacji.
 • Wygaśnięcie okresu bezwizowego (tylko dla obywateli niektórych krajów) – sytuacja analogiczna jak w poprzednim punkcie.
 • Wygaśnięcie aktualnego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, mimo że pracujesz w tej samej instytucji: Polskie prawo nie przewiduje instytucji przedłużenia decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. W przypadku wygaśnięcia ważności obowiązującej decyzji jednolitej cudzoziemiec jest obowiązany złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę (chyba, że ​​posiada inne tytuły prawne legalizujące pracę i pobyt) nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu ). Należy zaznaczyć, że jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt zgodnie z art. 1 Prawa imigracyjnego, do dalszej pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (co zostało potwierdzone przez urząd wojewódzki). pieczęć wojewody w dokumencie podróży), wówczas zgodnie z Art. 88g ust. 1b w odniesieniu do żartów. 88g ust.1 ustawy o promocji zatrudnieniaIch działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważana jest za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia uprawomocnienia się decyzji w tej sprawie.
 • Planowana zmiana pracodawcy w sytuacji, gdy cudzoziemiec wydał jednolitą decyzję o pracy u dotychczasowego pracodawcy – cudzoziemiec w sytuacji planowanej zmiany pracodawcy obowiązany jest posiadać dokument uprawniający go do pracy u nowego pracodawcy, po otrzymaniu i rozpoczynasz pracę u nowego pracodawcy, masz obowiązek w ciągu 15 dni roboczych zawiadomić właściwego wojewodę, który wydał to zezwolenie, o utracie zatrudnienia u określonego w decyzji indywidualnej pracodawcy (pracodawców) oraz w terminie 30 dni kalendarzowych złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u nowego pracodawcy. W oczekiwaniu na nową jednolitą decyzję i po otrzymaniu stempla w paszporcie pobyt cudzoziemca jest legalny.

Poproś o zmianę decyzji

Indywidualna decyzja może, pod pewnymi ściśle określonymi warunkami, zostać zmieniona. Oznacza to, że nie jest konieczne składanie nowego wniosku o wydanie nowej decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę, a jedynie wniosek o zmianę dotychczasowej decyzji.

Zgodnie z art. 120 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt i pracę może być w każdym czasie zmienione na wniosek cudzoziemca przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu cudzoziemca. Zasadniczo dotyczy to dwóch sytuacji:

(Video) Nie wszyscy cudzoziemcy powinni posiadać pozwolenie na pracę

 • jeżeli cudzoziemiec zamierza pracowaću pracodawcy innego użytkownikao
 • jeśli cudzoziemiec chcekontynuować pracę u obecnego pracodawcy, ale na innych warunkachw ramach zmiany:
 1. Biurko;
 2. najniższe wynagrodzenie, jakie cudzoziemiec może otrzymać na określonym stanowisku;
 3. godziny pracy;
 4. rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Sytuacja opisana w pkt. 1) dotyczy pracy tymczasowej – w jednym postanowieniu wydanym dla tego typu sprawy wskazuje się agencję pracy tymczasowej oraz pracodawcę użytkownika; zmiana jednolitej decyzji w ramach omawianej procedury może skutkować zmianą pracodawcy użytkownika; W ramach specyfikacji podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, nowy podmiot musi posiadać status pracodawcy użytkownika.

Sytuacja opisana w pkt 2) dotyczy zmieniających się warunków, które są określone bezpośrednio w treści decyzji.

PRZYKŁAD:

Kobiety. Olena, obywatelka Gruzji z jednolitą decyzją Województwa Śląskiego w sprawie pobytu czasowego i pracy na terytorium RP do dnia 30 maja 2023 r. do pracy dla i na rzecz ABC jako: umowa o pracę na pełny etat na stanowisku kasjera za wynagrodzeniem nie mniej niż 3000,00 zł brutto miesięcznie, a jej pracodawca chce zmienić kobiety. Olena na kierownika oddziału. Kobiety. Olena, która chce rozpocząć pracę na nowym stanowisku, musi wystąpić o zmianę dotychczasowej decyzji i uzyskać decyzję z nowym stanowiskiem przed rozpoczęciem pracy na zmienionym stanowisku. Dopiero po otrzymaniu zmienionej decyzji i wygaśnięciu ewentualnego terminu na odwołanie Pani Olena będzie mogła pracować na stanowisku kierownika oddziału.

Zmieniona decyzja obowiązuje przez okres ważności decyzji pierwotnej.

Jedynie cudzoziemiec ingeruje w procedurę zmiany zezwolenia na pobyt i pracę.

Należy zaznaczyć, że część informacji zawartych w dokumencie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej organizacji powierzającej wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejętej przez pracodawcę lub w części przez innego pracodawcę, przeniesienie pracy lub jej części na innego pracodawcę lub zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną – nie wymagają zmiany ani ponownego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Należy jeszcze raz podkreślić, że zmiana decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie jest możliwa w przypadku zmiany podmiotu realizującego usługę (z wyjątkiem zmiany pracodawcy użytkownika).

W takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie nowej uchwały w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę.

Streszczenie

Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca na terytorium RP jest szczególnie ceniona, zwłaszcza dla cudzoziemców, którzy zamierzają przebywać w Polsce przez dłuższy czas w celu dostarczenia dokumentów do pracy. Gwarantuje legalizację pracy i trwałość na dłuższy czas. Przypomnijmy jednak, że jednolita decyzja w sprawie pracy jest wydawana dla konkretnego organu, który powierza wykonanie określonej w niej pracy. W przypadku zmiany pracy decyzja podjęta kilka dni wcześniej na inną (poprzednią) pracę nie jest podstawą do legalnego pobytu i pracy na inną pracę. W takiej sytuacji cudzoziemiec musi w ustawowych terminach wywiązać się z obowiązków informacyjnych i złożyć nowy wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę.

Należy zauważyć, że treść niniejszego artykułu nie odnosi się do szczególnych rozwiązań przewidzianych w prawie imigracyjnym, ale do szczególnych rozwiązań uregulowanych w ustawie w zakresie zapobiegania, zwalczania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. ostatecznych zmian (tj. 16 października 2020 r.,Stanowisko JO od 2020 1842).

(Video) Pozwolenie na pracę i pobyt w Szwajcarii

Agnieszka Dudzik

Consultor jurídico, socio de LAWBERRY Pietrzyk i Partnerzy Rechtsanwälte.

specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym prawie procesowym gospodarczym oraz w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę i pobyt dla cudzoziemców.

Videos

1. CUDZOZIEMCY W BRANŻY IT - LEGALIZACJA PRACY I POBYTU
(C&C Chakowski & Ciszek)
2. Cudzoziemiec w firmie
(parpgovpl)
3. Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 roku - wskazówki krok po kroku
(Serwis Kadrowego)
4. Jak zatrudnić cudzoziemca. Webinar Rödl & Partner
(Rödl & Partner w Polsce)
5. Praca I Zabawa | Świnka Peppa | Bajki Po Polsku | Peppa po Polsku
(Peppa Pig Polski - Kanał Oficjalny)
6. Why Poland is best country for students 2021 || EU || #Poland @Morshedsvlogs
(Morshed's)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Eusebia Nader

Last Updated: 05/30/2023

Views: 6369

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.